Privacy disclaimer

PRIVACYBELEID

SVR-ARCHITECTS NV of de ‘verwerkingsverantwoordelijke’
Volhardingstraat 26, 2020 Antwerpen
KBO/BTW BE 0425.353.512
architect@svr-architects.eu
+32 3 242 82 00

Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten verstrekt door SVR-ARCHITECTS NV.

SVR-ARCHITECTS NV hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en uw privacy. Daarom gebruiken wij uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de privacywet en andere relevante wettelijke voorschriften. Met privacywet bedoelen we de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de GDPR is een verwijzing naar de verordening van 27 april 2016 betreffende bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, ook wel de General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Gegevensbescherming genoemd.

Met dit privacybeleid informeert SVR-ARCHITECTS NV u over hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en wat uw rechten hieromtrent zijn.

Door gebruik te maken van de website www.svr-architects.eu accepteert u dit privacybeleid en verleent u expliciet uw toestemming dat wij uw persoonlijke gegevens mogen verwerken. Op de website www.svr-architects.eu kunt u links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, draagt SVR-ARCHITECTS NV geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de website die u bezoekt.
De mogelijkheid bestaat dat dit privacybeleid in de toekomst onderhevig is aan wijzigingen.

Wij raden u dan ook aan om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere aanzienlijke inhoudelijke wijziging zal ook duidelijk gecommuniceerd worden

A. UW RECHTEN

 1. Hoe uw recht laten gelden?

ofwel door een aangetekende zending naar:
SVR-ARCHITECTS NV
Volhardingstraat 26
2020 Antwerpen

ofwel door een e-mail te sturen naar:
architect@svr-architects.eu of jan.wouters@svr-architects.eu

Vermeld altijd:

 • Voor- en achternaam van de persoon. (kopie van uw identiteitskaart)
 • E-mailadres van de persoon
 • Welke wijzigingen u wilt laten doorvoeren of schrapping
 • Indien gewenst een telefoonnummer waarop we u kunnen bereiken

Als u een aanvraag indient om wijzigingen of schrapping dan gebeurt dit zo snel mogelijk en ten minste binnen 30 dagen na ontvangst van de aanvraag.

 1. Recht op rechtmatige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens

SVR-ARCHITECTS NV verwerkt uw persoonsgegevens als een goede huisvader.
Dit omvat onder andere het volgende:

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de gerechtvaardigde doeleinden omschreven in dit privacybeleid.
 • Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit noodzakelijk en ter zake is en bovendien niet overmatig is.
 • Uw persoonsgegevens worden enkel bewaard zolang het nodig is voor het verwezenlijken van doeleinden zoals omschreven in dit privacybeleid.

SVR-ARCHITECTS NV implementeert de nodige technische maatregelen om risico’s op onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens of de verwerking ervan tot een minimum te beperken. Bij inbraak op de informaticasystemen zal SVR-ARCHITECTS NV onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

De computers en internetverbindingen waarop we uw persoonsgegevens bewaren en transporteren zijn zo goed mogelijk beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik. Op de computers en het netwerk kan enkel worden ingelogd met een gebruikersnaam en paswoord.

Iedereen die namens SVR-ARCHITECTS NV uw persoonsgegevens kan inkijken of kennen is gebonden aan geheimhouding van die informatie. Er wordt een back-up gemaakt van de persoonsgegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Alle medewerkers van SVR-ARCHITECTS NV zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en privacy en is opgenomen in de arbeidsovereenkomsten.

Als het nodig is worden persoonsgegevens gepseudonimiseerd en geëncrypteerd.
De systemen worden geregeld getest en geëvalueerd.

 1. Recht op wijziging of schrapping van uw persoonsgegevens.

Nadat u het bewijs van uw identiteit aan SVR-ARCHITECTS NV heeft geleverd, beschikt u over het recht om van te vernemen of zij uw gegevens verwerken. Als uw gegevens voorkomen in de databases dan heeft u altijd het recht om uw bewaarde persoonsgegevens:

 • op te vragen en in te kijken,
 • te laten wijzigen,
 • te laten schrappen.

Dit kan voor één of meerdere vermeldingen in onze databases. U kan ook vragen om uit alle databases te worden verwijderd. U wordt dan ‘vergeten’ en op geen enkele manier nog gecontacteerd. Het ‘recht om vergeten te worden’ kan slechts onder volgende voorwaarden:

 • Wanneer de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk verzameld werden.
 • Wanneer er geen enkele rechtsgrond bestaat voor de verwerking en de persoonsgegevens werden verzameld met toestemming.
 • Wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en er geen belangrijkere dwingende gerechtvaardigde gronden bestaan voor het bewaren van uw bestaan. Onder “gerechtvaardigde gronden” wordt onder meer boekhoudkundige en andere wettelijke verplichtingen verstaan.
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verkregen.
 • Wanneer de persoonsgegevens moeten gewist worden overeenkomstig een wettelijke verplichting

SVR-ARCHITECTS NV oordeelt zelf of u aan één van bovenstaande voorwaarden voldoet. U kan uw recht op wijziging of schrapping uitvoeren door contact op te nemen met SVR-ARCHITECT NV. Zie “Hoe uw recht laten gelden” hierboven voor adresgegevens en termijn van uitvoerbaarheid. Recht op bezwaar tegen en het recht op de inperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te bekomen:

 • Tijdens de periode die nodig is voor SVR-ARCHITECTS NV om de juistheid van uw persoonsgegevens te controleren in geval van betwisting.
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig verkregen zijn en u verzoekt om deze slechts beperkt te gebruiken in plaats van deze te laten wissen.
 • Wanneer de persoonsgegevens van de gebruiker niet meer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden en de gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft voor rechtsvervolging.
 • Tijdens de periode die nodig is voor SVR-ARCHITECTS NV om te verifiëren of aan alle voorwaarden is voldaan om de persoonsgegevens te verwijderen.

U heeft ten allen tijde het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van de persoonsgegevens. SVR-ARCHITECTS NV zal hierna de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij SVR-ARCHITECTS NV dwingende gerechtvaardigde gronden kan aantonen voor de verwerking van de persoonsgegevens die voorrang krijgen op het recht van bezwaar. U kan uw recht op bezwaar uitvoeren door contact op te nemen met SVR-ARCHITECTS NV. Zie “Hoe uw recht laten gelden” hierboven voor adresgegevens en termijn van uitvoerbaarheid.

 1. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft als bezoeker het recht om de persoonsgegevens die u aan SVR-ARCHITECTS NV heeft doorgegeven terug te ontvangen in een gestructureerde door machine leesbaar bestand. Bovendien heeft u het recht om de gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke indien de verwerking uitsluitend rust op toestemming van de gebruiker. U kan uw recht op overdraagbaarheid uitvoeren door contact op te nemen met SVR-ARCHITECT NV. Zie “Hoe uw recht laten gelden” hierboven voor adresgegevens en termijn van uitvoerbaarheid.

 1. Recht op het intrekken van toestemming van verwerking

U heeft ten allen tijde het recht om toestemming tot verwerking van uw gegevens in te trekken. Dit verandert echter niets aan de rechtmatigheid tot verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. U kan uw recht op intrekken van toestemming van verwerking uitvoeren door contact op te nemen met SVR-ARCHITECT NV. Zie “Hoe uw recht laten gelden” hierboven voor adresgegevens en termijn van uitvoerbaarheid.

 1. Recht op klachten

Heeft u ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch klachten over ons gebruik van uw persoonsgegevens, contacteer dan jan.wouters@svr-architects.eu en we zoeken een oplossing. Meer informatie over klachtenprocedures vindt u op volgende websites:
https://www.privacycommission.be en https://overheid.vlaanderen.be/vlaamse-toezichtcommissie.

B. UW GEGEVENS

1. Wie is uw verwerkingsverantwoordelijke?

SVR-ARCHITECTS NV
Volhardingstraat 26
2020 Antwerpen
Tel. +32 3 242 82 00
Mail: architect@svr-architects.eu of jan.wouters@svr-architects.eu

2. Welke gegevens verzamelt SVR-ARCHITECTS over u?

SVR-ARCHITECTS verbindt zich er toe enkel gegevens te verwerken die noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld voor de uitvoering van de overeenkomst) of wanneer u hiervoor expliciet toestemming geeft.
Volgende gegevens worden verwerkt:

a. Overeenkomstdoeleinden
Voor overeenkomstdoeleinden verzamelt SVR-ARCHITECTS NV volgende identificatie gegevens:

 • voornaam en naam
 • rijksregisternummer
 • woonadres
 • privé e-mailadres
 • werk e-mailadres
 • bedrijfsnaam
 • werkadres
 • telefoonnummer (vast en/of mobiel)
 • btw-nummer

b. Martketingdoeleinden
Deze gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Het gaat om volgende gegevens:

 • IP-adres
 • herkomst van het bezoek
 • vermoedelijke plaats van het websitebezoek
 • tijdstip van het websitebezoek
 • duurtijd van het websitebezoek
 • merk en type van de gebruikte drager (computer, tablet of smartphone) gebruikt bij het websitebezoek

3. Hoe gebruikt SVR-ARCHITECTS NV de informatie die het over u verzamelt?

SVR-ARCHITECTS nv gebruikt de informatie die we over u verzamelen voor volgende doeleinden:

a. Het uitvoeren van een overeenkomst of het ondernemen van stappen die aan een overeenkomst verbonden zijn.

Dit omvat:

 • Verificatie van uw identiteit
 • Het leveren van een architecturale dienst, klantenservice en ondersteuning
 • Boekhoudkundige doeleinden
 • Het verstrekken van noodzakelijke informatie

b. Tijdens het bezoek aan de website verzamelt SVR-ARCHITECTS NV gegevens voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren.

Dit omvat:

 • Het gebruik van geautomatiseerde systemen om uw content te analyseren met behulp van technieken zoals machine learning om onze diensten en de gebruikerservaring te verbeteren (waar uw toestemming niet vereist is)
 • Het analyseren van problemen in onze apps en op onze website
 • Het onderzoeken van en reageren op eventuele opmerkingen of klachten die u ons toestuurt

4. Met wie en hoe deelt SVR-ARCHITECTS NV mijn persoonlijke gegevens?

a. Delen met gegevensverwerkers

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Wij maken enkel gebruik van diensten die persoonsgegevens verwerken als we er een verwerkingsovereenkomst mee hebben, als ze nodig zijn voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als ze kunnen instaan voor de beveiligde opslag van persoonsgegevens met garantie voor uw privacy.

Uw persoonsgegevens worden enkel doorgegeven als dit nodig is voor het doel waarvoor jij toestemming gaf en de persoonsgegevens verstrekte (architecturale dienstverlening, nieuwsbrief versturen, …) of als dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek).

b. Delen voor fraudebestrijdingsdoeleinden

We delen persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten SVR-ARCHITECTS NV als we in goed vertrouwen van mening zijn dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de informatie redelijkerwijs noodzakelijk is om fraude, beveiligingskwesties of technische problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken, en om te beschermen tegen schade aan de rechten, eigendommen of veiligheid van buiten SVR-ARCHITECTS NV, onze gebruikers of het publiek zoals vereist of toegestaan door de wet.
 
c. Overige vormen van informatiedeling

SVR-ARCHITECTS NV kan uw persoonlijke gegevens ook delen:

 • Wanneer u hiermee instemt.
 • Wanneer we worden verplicht om gegevens te verstrekken als reactie op een dagvaarding, gerechtelijke uitspraak of andere toepasselijke wet of juridische procedure (meer informatie).
 • Wanneer we in goed vertrouwen van mening zijn dat de gegevens openbaar moeten worden gemaakt om fraude te voorkomen of hierop te reageren, onze apps of websites te beschermen tegen aanvallen, of de eigendommen en veiligheid van SVR-ARCHITECT NV, onze klanten en gebruikers of het publiek te beschermen.
 • Als we een fusie aangaan met of worden overgenomen door een ander bedrijf of een substantieel deel van onze middelen worden overgenomen door een ander bedrijf, wordt uw informatie waarschijnlijk bekendgemaakt aan onze adviseurs en eventuele adviseurs van een potentiële koper en wordt deze een van de middelen die aan de nieuwe eigenaar worden overgedragen.

5. Hoe lang worden uw gegevens bijgehouden?

Persoonsgegevens worden bewaard zo lang dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of de dienst waarvoor u toestemming gaf. Uw persoonsgegevens worden maximaal tot 10 jaar (in kader van de wettelijke aansprakelijkheid van de architect) na het laatste gebruik bijgehouden.

a. Minderjarigen

Wij hebben absoluut niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn, ook niet als zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker minderjarig is. Zorg daarom dat u betrokken bent bij de online activiteiten van uw minderjarige kinderen om te voorkomen dat hun gegevens door ons of onze partners worden verwerkt.

b. Cookies

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Dit gebeurt anoniem. Lees hierover meer in ons cookiebeleid. Kort samengevat: functionele cookies laten onze website beter werken, analytische cookies vertellen ons iets over hoe de website wordt gebruikt. Er worden hierbij geen persoonsgegevens verzameld of doorgegeven. De cookies worden niet gebruikt voor marketing of reclame.

De cookies die uw voorkeuren onthouden kunt u uitschakelen of u kunt ze wissen middels uw browserinstelingen. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval garandeert SVR-ARCHITECTS NV niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken. Wij maken u er op attent dat indien u gebruik maakt van een andere computer, u daar uw browserinstellingen opnieuw dient aan te passen.

c. Facebook, Twitter en andere sociale media

In e-mails verstuurt door SVR-ARCHITECTS NV zijn digitale handtekeningen opgenomen hierin staan deelknoppen voor sociale medianetwerken. De code achter deze knoppen plaatst – bij gebruik – een cookie op uw computer. Hier omtrent gelden de privacyregels van de sociale netwerken. Wij hebben geen invloed op en dragen geen verantwoordelijkheid voor wat deze netwerken met uw persoonsgegevens doen. Lees hiervoor het privacybeleid van de website die u bezoekt. Wij hebben ook geen controle over hoe andere gebruikers van sociale media met uw informatie omspringen nadat u iets heeft gedeeld dat op onze website staat.

d. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan wijzigen. Wij passen de regels en voorwaarden aan om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met uw persoonsgegevens om te gaan. Neem dus geregeld opnieuw een kijkje. De laatste aanpassing dateert van 01 mei 2019.

e. Als het misgaat

We springen zo zorgvuldig mogelijk om met uw persoonsgegevens en houden die beveiligd bij. Gaat er toch iets mis, dan zullen we jou zo snel mogelijk op de hoogte brengen en er alles aan doen om de schade te beperken. Het verspreid geraken van uw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van ons.

DISCLAIMER

Zoals deze beschikbaar is gesteld door SVR-ARCHITECTS nv.
In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website www.svr-architects.eu aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SVR-ARCHITECTS nv is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij SVR-ARCHITECTS nv.

SVR-ARCHITECTS nv streeft naar een zo actueel mogelijke website.
Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

SVR-ARCHITECTS nv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer www.svr-architects.eu/privacy