Legend Biotech behaalde FIT’s prijs voor nieuwkomer van het jaar (Foreign Investment Trophy)

Flanders Investment and Trade is een Vlaamse overheidsorganisatie die investeringsprojecten in Vlaanderen, een noordelijke regio van België, faciliteert en Vlaamse bedrijven ondersteunt. De Foreign Investment Trophy erkent internationale bedrijven met investeringsprojecten in Vlaanderen, en FIT’s Newcomer of the Year award wordt uitgereikt aan organisaties die recent zijn gestart met substantiële investeringsprojecten in de regio.

Legend Biotech kreeg de eer voor zijn gezamenlijke investering in een ultramoderne productiefaciliteit in Vlaanderen met Janssen Pharmaceutica N.V. (Janssen). De celtherapiefaciliteit is de allereerste celtherapieproductiesite in Vlaanderen en zal dienen als regionaal knooppunt voor de celtherapieproductie van de bedrijven voor patiënten in Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

De productiehub van 26.000 m² maakt deel uit van Legend’s samenwerking met Janssen om de productie van ciltacabtagene autoleucel (cilta-cel) te bevorderen, een B cel maturatie antigeen-gerichte CAR-T behandeling die geëvalueerd wordt voor de behandeling van relapsed of refractaire multiple myeloma door het Europees Geneesmiddelenbureau.

De Europese productiehub zal naar verwachting in 2023 online gaan en zal worden beheerd door Legend Biotech. Bij het aanvaarden van de prijs in België, zei Ying Huang, PhD, CEO en CFO van Legend Biotech: “Deze award is een bijzondere erkenning van onze investering in Vlaanderen, één van Europa’s meest opwindende biotechnologie hubs. De prijs voor Nieuwkomer van het Jaar geeft aan hoe ver we al gekomen zijn sinds Legend werd opgericht om celtherapie toe te passen op zeldzame en ongewone ziekten. We kijken ernaar uit om dat doel verder te realiseren en om nog jaren een betekenisvolle rol te spelen in het Gentse ecosysteem.”

Over Legend Biotech is een wereldwijd biotechnologiebedrijf dat zich toelegt op de behandeling, en op een dag de genezing, van levensbedreigende ziekten. Met hoofdzetel in Somerset, New Jersey, ontwikkelen we geavanceerde celtherapieën in een brede waaier van technologieplatformen, waaronder autologe en allogene chimere antigen receptor T natural killer (NK) cellen, T-celreceptor (TCRT), en gebaseerde immunotherapie.

Persbericht (Engels)

Legend Biotech earned FIT’s Newcomer of the Year award (Foreign Investment Trophy)

Flanders Investment and Trade is a Flemish government organization that facilitates investment projects in Flanders, a northern region of Belgium, and supports Flemish companies. The Foreign Investment Trophy recognizes international firms with investment projects in Flanders, and FIT’s Newcomer of the Year award is conferred upon organizations who have recently embarked on substantial investment projects in the region.

Legend Biotech earned the honor for its joint investment in a state-of-the-art manufacturing facility in Flanders with Janssen Pharmaceutica N.V. (Janssen). The cell therapy facility is the first-ever cell therapy manufacturing site located in Flanders, and it will serve as a regional hub for the companies’ cell therapy production for patients in Europe, the Middle East and Africa.

The 26,000-square-meter manufacturing hub is part of Legend’s collaboration with Janssen to advance the manufacturing of ciltacabtagene autoleucel (cilta-cel), a B cell maturation antigen-directed CAR-T treatment being evaluated for the treatment of relapsed or refractory multiple myeloma by the European Medicines Agency.

The European manufacturing hub is anticipated to come on-line in 2023 and will be managed by Legend Biotech. As he accepted the award in Belgium, Ying Huang, PhD, CEO and CFO of Legend Biotech, said: “This award is special recognition of our investment in Flanders, one of Europe’s most exciting biotechnology hubs. The Newcomer of the Year award marks how far we’ve come in since Legend was established to apply cell therapy to rare and uncommon diseases. We look forward to advancing that goal and to playing a meaningful role in the Ghent ecosystem for years to come.”

About Legend Biotech Legend Biotech is a global biotechnology company dedicated to treating, and one day curing, life threatening diseases. Headquartered in Somerset, New Jersey, we are developing advanced cell therapies across a diverse array of technology platforms, including autologous and allogenic chimeric antigen receptor T natural killer (NK) cell– cell, Tcell receptor (TCRT), and based immunotherapy.

Press release

Legend Biotech a reçu le prix du nouveau venu de l’année de la FIT (Foreign Investment Trophy)

Flanders Investment and Trade est une organisation gouvernementale flamande qui facilite les projets d’investissement en Flandre, une région du nord de la Belgique, et soutient les entreprises flamandes. Le trophée de l’investissement étranger récompense les entreprises internationales ayant des projets d’investissement en Flandre, et le prix du nouvel arrivant de l’année de la FIT est décerné aux organisations qui se sont récemment lancées dans des projets d’investissement importants dans la région.

Legend Biotech a reçu cet honneur pour son investissement conjoint dans une usine de fabrication de pointe en Flandre avec Janssen Pharmaceutica N.V. (Janssen). Il s’agit du tout premier site de fabrication de thérapies cellulaires situé en Flandre, et il servira de centre régional pour la production de thérapies cellulaires destinées aux patients d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique.

Ce centre de fabrication de 26 000 mètres carrés s’inscrit dans le cadre de la collaboration entre Legend et Janssen pour faire progresser la fabrication du ciltacabtagene autoleucel (cilta-cel), un traitement CAR-T dirigé par l’antigène de maturation des cellules B, évalué par l’Agence européenne des médicaments pour le traitement du myélome multiple récidivant ou réfractaire.

Le centre de fabrication européen devrait entrer en service en 2023 et sera géré par Legend Biotech. En acceptant le prix en Belgique, Ying Huang, PhD, PDG et directeur financier de Legend Biotech, a déclaré : “Ce prix est une reconnaissance particulière de notre investissement en Flandre, l’un des pôles biotechnologiques les plus passionnants d’Europe. Le prix “Newcomer of the Year” montre le chemin parcouru depuis la création de Legend, qui vise à appliquer la thérapie cellulaire aux maladies rares et peu courantes. Nous sommes impatients de poursuivre cet objectif et de jouer un rôle significatif dans l’écosystème gantois pour les années à venir.”

À propos de Legend Biotech Legend Biotech est une société de biotechnologie mondiale qui se consacre au traitement, et un jour à la guérison, des maladies mortelles. Basée à Somerset, dans le New Jersey, nous développons des thérapies cellulaires avancées à travers une gamme diversifiée de plateformes technologiques, y compris les cellules T autologues et allogènes à récepteur d’antigène chimérique, les cellules tueuses naturelles (NK), les récepteurs de cellules T (TCRT) et l’immunothérapie basée.

Communiqué de presse (Anglais)