UNIVERSITEIT GENT

Onderzoeksgebouw (blok B)

Projectbeschrijving

Het betreft een vervangingsnieuwbouw. De nieuwbouw heeft een vergelijkbaar volume als de reeds bestaande bebouwing. Het nieuwe onderzoeksgebouw is 6800m² groot en omvat kantoren, onderzoekslaboratoria, animalaria voor muizen, ratten en varkens een atelier een een trefpunt voor studenten. De omliggende bebouwing is eclectisch te noemen. Het gebouw is wit verwijzend naar het klinische maar zal ook in de omgeving als neutraal worden ervaren. Als tegengewicht aan de horizontaliteit van de naastliggende bebouwing wordt er geopteerd voor een verticaliteit. Aldus onstaat er een neutraal gebouw dat t.o.v. de omliggende bebouwing toch een zelfstandigheid heeft. Een eenheid in verscheidenheid in deze eclectische omgeving.

Project details

 • Bouwheer: Universiteit Gent
 • Datum oplevering: 2021
 • Locatie: Gent (C. Heymanslaan 10), België
 • Status: in studie
 • Vloeroppervlakte: 6.800 m2
 • Type: onderzoeksgebouw
 • Renderingen: SVR-ARCHITECTS

Gerelateerde projecten

UNIVERSITÉ DE GAND

Bâtiment de recherche (Bloc B)

Déscription du projet

Il s’agit d’une nouvelle construction qui remplace un bâtiment existant, ainsi ayant un volume similaire au existant. Le nouveau bâtiment de recherche a une grandeur de 6800 m² et consiste de bureaux, de laboratoires de recherche, de animalières pour souris, rats et porcs et une place de rencontre pour les étudiants. Les bâtiments qui l’entourent sont plutôt éclectiques. Le bâtiment est blanc, référant au environnement clinique, mais serra aussi ressenti dans l’environnement comme neutral. Comme contre-poids à la horizontalité des bâtiments adjacents, une verticalité est appliquée au bâtiment nouveau. Ainsi, un bâtiment neutral est obtenu qui exprime une sorte d’indépendance par rapport aux bâtiments adjacents. L’unité dans la diversité dans l’environnement éclectique.

Détails du projet

 • Maître de l’ouvrage: Université de Gand
 • Date de réception 2021
 • Location: Gand (C. Heymanslaan 10, Belgique
 • Statut: en étude
 • Superficie du sol: 6.800 m²
 • Type: Bâtiment de recherche
 • Rendering: SVR-ARCHITECTS

Projets annexés

GHENT UNIVERSITY

Research building (block B)

Project description

It is a replacement new construction. The new building has a comparable volume to the existing buildings. The new research building is 6800 m² and accommodates offices, research laboratories, including facilities for mice, rats and pigs, a studio and a meeting point for students. The surrounding buildings can be called eclectic. The building is white referring to the clinical but will also be experienced as neutral in the environment. A verticality is opted for as a counterweight to the horizontality of the adjacent buildings. This creates a clear, simple building that nevertheless has an independence with respect to the surrounding buildings. A unity in diversity in this eclectic environment.

Project details

 • Client: Ghent University
 • Completion date: 2021
 • Location: Ghent (C. Heymanslaan 10), Belgium
 • Status: in study
 • Floor area: 6.800 m2
 • Type: research building
 • Renderings: SVR-ARCHITECTS

Related projects