ALPHEUSPOORT

Appartementencomplex

Projectbeschrijving

Het project omvat de nieuwbouw van een appartementencomplex met 51 woongelegenheden, een commerciële ruimte en een ondergrondse parking met 52 staanplaatsen.

Het op te richten volume wordt ingeplant rekening houdend met de historische bouwlijnen van het bouwblok, waardoor een inbreidingsvolume ontstaat tussen het voorblok van het Alpheusdal in de Williotstraat en het bestaande schoolgebouw in de Moorkensstraat.

Projectdetails

 • Bouwheer: N.V. Vlaamse Poort
 • Datum oplevering: 2010
 • Locatie: Berchem(Hoek Williotstraat / Moorkensstraat)/België
 • Status: gerealiseerd
 • Vloeroppervlakte: 7.996 m2 (inclusief kelder)
 • Type: Huisvesting
 • Fotografie: Filip Williot

Gerelateerde projecten

ALPHEUSPOORT

Complexe d’appartements résidentiel

Description du projet

Le projet englobe la construction neuve d’un complexe d’appartements composé de 51 unités de logement, d’un espace commercial et d’un parking souterrain de 52 places.
Le volume à créer tient compte des lignes de construction historiques du bloc de construction, un volume utilisant l’espace existant étant créé entre le bloc avant du Alpheusdal dans la Williotstraat et le bâtiment scolaire existant dans la Moorkensstraat.

Détails du projet

 • Maître de l’ouvrage: N.V. Vlaamse Poort
 • Date de réception: 2010
 • Localisation (rue)/pays: Berchem (Coin Williotstraat / Moorkensstraat)/Belgique
 • Statut: Réalisé
 • Superficie du sol: 7.996 m² (cave incluse)
 • Type: Logements
 • Photos: Filip Williot

Projets annexés

ALPHEUSPOORT

Residential apartment complex

Project description

The project included the construction of an apartment building with 51 residential units, commercial space and an underground car park with 52 bays.

The volume constructed was embedded taking into account the historic building lines of the block, so that infill volume was created between the front block of the Alpheusdal on Williotstraat and the existing school building on Moorkensstraat.

Project details

 • Client: N.V. Vlaamse Poort
 • Completion date: 2010
 • Location (street)/country: Berchem (junction Williotstraat / Moorkensstraat)/Belgium
 • Status: Completed
 • Floor area: 7.996 m² (including basement)
 • Type: Accommodation
 • Photography: Filip Williot

Related projects