AMATE | ZANDHOVEN

Wedstrijdontwerp Masterplan 2025

Projectbeschrijving

In 2020 lanceerde Amate VZW een offerteaanvraag voor het aanstellen van een architect voor het Masterplan 2025. De opdracht omvatte een masterplan voor de hele site rekening houdend met een aantal randvoorwaarden zoals o.a. een aantal te behouden en af te breken gebouwen en een fasering die ervoor zorgt dat het bestaande aantal kamers in het WZC-gedeelte in gebruik bleven. Architektenburo Jef Van Oevelen en SVR-ARCHITECTS bundelden de krachten en mochten een mooi eindresultaat presenteren voor de jury.
In het hele concept is een doelstelling duidelijk waarneembaar:

 • de eigenheid, privacy en geborgenheid van elke bewoner,
 • de betrokkenheid van alle medewerkers en
 • de efficiëntie van de gehele werking op zich.

Hierdoor werd gekozen om op termijn het geheel te herleiden tot een aaneensluitend gebouw, waarbij:

 • elke afdeling zijn eigenheid behoud en
 • op een eigen manier aanwezig is,
 • communiceert met de omgeving en de interne gemeenschappelijke ruimtes.

Het uiteindelijke geheel opent zich als een U-vorm, naar het centrale park en terras, en het aangrenzende bos als verlengstuk.
Begin 2021 besliste de opdrachtgever om op korte termijn af te zien van de plannen en de wedstrijd stop te zetten wegens gewijzigde inzichten.

Projectdetails
 • Uitschrijver wedstrijd: AMATE VZW
 • Datum wedstrijd: 2020
 • Locatie (straat) / land:  Zandhoven (Nazarethpad 107) /België
 • Status: niet uitgevoerd wegens beëindiging van de mededingingsprocedure door de bouwheer
 • Vloeroppervlakte: 6900m²
 • Type: Wedstrijd, zorg
 • Samenwerking: Architectenburo Jef Van Oevelen
 • Beelden: 3d depoo
Gerelateerde projecten

AMATE | ZANDHOVEN

Competition design Master plan 2025 

Project description

In 2020, Amate VZW launched a call for tender to appoint an architect for the Master Plan 2025. The assignment included a master plan for the entire site taking into account a number of preconditions such as a number of buildings to be retained and demolished and a phasing that would ensure that the existing number of rooms in the WZC section remained in use. Architektenburo Jef Van Oevelen and SVR-ARCHITECTS joined forces and were allowed to present a beautiful final result in front of the jury.
Throughout the concept, an objective is clearly discernible:
 • the individuality, privacy and security of each resident,
 • the involvement of all employees and
 • the efficiency of the entire operation in itself.
 
As a result, the choice was made to eventually reduce the whole to a contiguous building, where:
 • each department retains its individuality and
 • is present in its own way,
 • communicates with its surroundings and internal common areas.
The final whole opens up as a U-shape, towards the central park and terrace, and the adjacent forest as an extension.
In early 2021, the client decided to abandon the plans at short notice and discontinue the competition due to changed views.

Project details

 • Client: AMATE NPO
 • Date competition: 2020
 • Location (street) / country: Zandhoven (Nazarethpad 107) /Belgium
 • Status: not implemented due to discontinuation of competition procedure by builder
 • Floor area: 6900m²
 • Type: Competition, health care
 • Cooperation: Architectenburo Jef Van Oevelen
 • Images: 3d depoo

Related projects