KANAL (CITROËN) | BRUSSEL

Wedstrijdontwerp omvorming Citroën-garage tot nieuw cultureel centrum

Project beschrijving

In 2017 lanceerde Kanal Foundation een architecturale opdracht om de enorme ruimte van de voormalige Citroën Garage om te vormen tot het grootste museum in Brussel sinds een eeuw. Een bijzondere kans voor Brussel: de reconversie van de Citroën Garage, een iconisch gebouw langs het kanaal, in het centrum van Brussel, tot een nieuwe culturele hub met internationale ambitie. Een culturele hub van 35.000 m² met een museum voor moderne en hedendaagse kunst, een centrum voor architectuur en openbare en multifunctionele ruimten, midden in een stadswijk in volle vernieuwing. Uit 92 inzendingen werden zeven finalisten geselecteerd om een voorstel in te dienen in een tweede selectieronde. Het voorstel van het team, onder leiding van OMA en Wessel De Jonghe Architecten, eindigde op een gedeeltelijke 2e plaats.

Projectdetails

 • Uitschrijver wedstrijd: Fondation Kanal
 • Datum wedstrijd: 2017
 • Locatie: Brussel
 • Status: niet uitgevoerd (wedstrijd)
 • Vloeroppervlakte: 38.000m² waarvan 19.000m² museum/galerij, 9.000 publieke ruimtes, 7.000m² diensten, 3000m² parking
 • Type: Utiliteit
 • Beelden: OMA
 • Internationale samenwerking: OMA, Wessel de Jonghe Architecten BNA B.V., Ducks Sceno (scenografie)

Gerelateerde projecten

KANAL (CITROËN) | BRUSSELS

Competition design reconversion of Citroën garage into new cultural hub

Project description

In 2017, Kanal Foundation launched an architectural commission to transform the vast space of the former Citroën Garage into the largest museum in Brussels for a century. A special opportunity for Brussels: the reconversion of the Citroën Garage, an iconic building along the canal, in the centre of Brussels, into a new cultural hub with international ambition. A 35,000 m² cultural hub that will include a museum of modern and contemporary art, a centre for architecture as well as public and multipurpose spaces, all in the middle of a city district in full renewal. From 92 submissions, seven finalists were selected to submit a proposal in a second selection round. The team’s proposal, led by OMA and Wessel De Jonghe Architects, finished in a partial 2nd place.

Project details

 • Announcer contest: Fondation Kanal
 • Contest date: 2017
 • Location: Brussels
 • Status: not executed (competition)
 • Floor area: 38,000m² of which 19,000m² museum/gallery, 9,000 public spaces, 7,000m² services, 3,000m² parking
 • Type: Utility
 • Images: OMA
 • International cooperation: OMA, Wessel de Jonghe Architecten BNA B.V., Ducks Sceno (scenography)

Related projects

KANAL (CITROËN) | BRUXELLES

Concours pour la transformation du garage Citroën en un nouveau centre culturel

Description du projet

En 2017, la Fondation Kanal a lancé une commande architecturale pour transformer le vaste espace de l’ancien Garage Citroën en le plus grand musée bruxellois depuis un siècle. Une opportunité particulière pour Bruxelles : la reconversion du Garage Citroën, bâtiment emblématique le long du canal, au centre de Bruxelles, en un nouveau pôle culturel à l’ambition internationale. Un pôle culturel de 35 000 m² avec un musée d’art moderne et contemporain, un centre d’architecture et des espaces publics et multifonctionnels, au milieu d’un quartier en plein renouveau. Sur 92 candidatures, sept finalistes ont été retenus pour soumettre une proposition lors d’une deuxième phase de sélection. La proposition de l’équipe, dirigée par OMA et Wessel De Jonghe Architects, a terminé à la deuxième place partielle.

Détails du projet

 • Annonceurs du concours : Fondation Kanal
 • Date du concours : 2017
 • Lieu : Bruxelles Bruxelles
 • Statut : non réalisé (concours)
 • Surface de plancher : 38 000 m² dont 19 000 m² de musée/galerie, 9 000 espaces publics, 7 000 m² de services, 3 000 m² de parking
 • Type : Utilitaire
 • Images : OMA
 • Coopération internationale : OMA, Wessel de Jonghe Architecten BNA B.V., Ducks Sceno (scénographie)

Projets annexés